13 فوریه 2022 کاشت بذر انواع گوجه فرنگی

کاشت بذر انواع گوجه فرنگی

تهیه نشاء و کاشت بذر انواع گوجه فرنگی بذر گوجه فرنگی  را به مدت 48 ساعت در آب بخیسانید و هر 24 ساعت سه مرتبه آب را عوض کنید. سپس اقدام به کاشت بذرها  در سینی نشا،  لیوان یک بار مصرف کاغذی، گلدان و یا در صورت فراهم بودن شرایط در زمین کنید. ترجیحا برای […]

ادامه مطلب