13 فوریه 2019 روش کشت هیدروپونیک

روش کشت هیدروپونیک

به نام خدا

روش کشت هیدروپونیک
Hydroponic method
به روش کاشت گیاهان بدون خاک، در محلول ابی حاوی مواد معدنی و غذایی مورد نیاز گیاه هیدروپونیک می گویند.
در این روش ریشه گیاه درون محلول ابی حاوی مواد غذایی قرار گرفته و ممکن است ریشه با موادی مانند: ماسه، پرلیت، کوکوپیت، پالم پیت نگهداری شود.

ادامه مطلب